Công ước ILO số 143 về Người lao động Di cư Print

CAMSA - ngày 31/7/2009.
Công ước ILO (số 143) đưa ra các biện pháp phòng chống việc di cư lén lút và bất hợp pháp đồng thời khẳng định nghĩa vụ bảo vệ các nhân quyền căn bản của tất cả mọi người lao động di cư. Công ước ILO (số 143) qui định quốc gia thành viên phải bảo đảm bằng luật pháp trong lãnh thổ của họ sự bình đẳng giữa những người lao đông di cư hợp pháp và các người lao động bản địa, để cho người lao động di cư hợp pháp được bình đẳng về cơ hội và về cách đối xử trong lãnh vực việc làm và nghề nghiệp, an sinh xã hội, công đoàn, các quyền văn hóa, và các quyền tự do của cá nhân cũng như của tập thể những người lao đông di cư hoặc thân nhân của họ. Công ước ILO (số 143) kêu gọi các quốc gia thành viên cho phép những người lao động di cư có giấy tờ hợp pháp được dễ dãi đoàn tụ với gia đình.

Mời Quý độc giả xem toàn bộ Công ước này tại đường link sau:
- Công ước ILO (số 143) về Người lao động Di cư