Công ước ILO số 100 về Trả lương Bình đẳng Print

CAMSA - ngày 31/7/2009.
Công ước ILO (số 100) bắt buộc các quốc gia thành viên phải bảo đảm việc áp dụng nguyên tắc trả lương bình đẳng cho người lao động nam và nữ khi họ làm những việc có giá trị tương đương với nhau. Danh từ "trả lương" được hiểu theo nghĩa rộng là tiền lương hoặc tiền thù lao bình thường, cơ bản hoặc tối thiểu, và tất cả mọi phụ phí mà người chủ sử dụng lao động trả trực tiếp hay gián tiếp, dù bằng tiền mặt hay bằng hiện vật phát sinh từ việc làm của người lao động.

Mời Quý độc giả xem toàn văn Công ước này tại đường link sau:
Công ước ILO số 100 về Trả lương Bình đẳng