CAMSA tổ chức buổi thuyết trình cho quần chúng về chống buôn người ở Mã Lai Print

CAMSA - ngày 17/11/2009.

Khái niệm về hoạt động buôn người còn rất mới mẻ với cộng đồng công nhân Việt Nam. Đã có không biết bao nhiêu cô gái bị buôn sang Malaysia làm trong những trung tâm mát-sa, nhà thổ, thâm chí còn có những cô bị tái buôn.

Văn phòng Tenaganita-CAMSA Penang đang nỗ lực chuẩn bị cho buổi thuyết trình về chống buôn người cho công nhân Việt Nam vào cuối tháng 11 năm 2009.

Nội dung buổi thuyết trình sẽ nhận mạnh vào các hoat động tuyển mộ, phân tích kỹ những cụm từ chuyên môn liên quan đến những hoạt động đó nhằm trang bị cho những người tham dự lượng kiến thức cơ bản nhất giúp họ dễ dàng nhận diện một vụ buôn người. Thủ tục và mô hình giải trừ một vụ buôn người cũng sẽ được giải thích cặn kẽ để người dự có được bức tranh tổng thể về giải cứu và can thiệp cho một vụ việc.

Dự tính người tham dự sẽ là 250 người. Một trong mục tiêu của văn phòng đặt ra ở đây là những người tham dự sẽ được trang bị đầy đủ và cơ bản nhất để có khả năng đào tạo lại cho đồng nghiệp và đặc biệt là chia sẻ với người thân của họ ở Việt Nam một cách gián tiếp về các hoạt động buôn người.

Qua buổi thuyết trình, văn phòng cũng tập trung vào vận động một số công nhân tham gia vào các hoạt động nỗ lực chống buôn người trong vòng công nhân Việt Nam.