Định nghĩa mua bán người trong Dự thảo Luật PCMBN bản mới nhất Print

CAMSA - ngày 15/01/2011.

LTS: Theo như bản mới Dự thảo Luật Phòng chống mua bán người của Việt Nam mà CAMSA tìm hiểu được thì một trong những điểm sửa đổi, bổ sung quan trọng nhất là định nghĩa mua bán người và các hành vi liên quan đến mua bán người. Xin được chia sẻ tới các Quý độc giả.

Điều 3. Hành vi mua bán người và các hành vi liên quan đến mua bán người bao gồm:

1.    Mua bán người và các hành vi có liên quan đến mua bán người bao gồm:
a)    Chuyển giao người có nhận tiền, tài sản, lợi ích khác;
b)    Chuyển giao người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;
c)    Tiếp nhận người có trả tiền, tài sản, lợi ích khác;
d)    Tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;
e)    Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác hoặc để thực hiện hành vi quy định tài các điểm a, b khoản này.
f)    Cưỡng bức người khác thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và đ khản này;
g)    Môi giới để người khác thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này;

2.    Đối với việc chuyển giao, tiếp nhận người có nhận và trả tiền, tài sản với tính chất là một khoản thù lao theo quy định của pháp luật thì không phải là hành vi mua bán người, hành vi liên quan đến mua bán người quy định tại khoản 1 Điều này.