Góp ý từ CAMSA
Cần bổ túc định nghĩa Buôn Người một cách đầy đủ và rõ ràng PDF Print E-mail

CAMSA - ngày 22/11/2010.

1. Cần quan tâm đến hội nhập luật quốc tế và khu vực;

2.    Cần bổ túc định nghĩa Buôn Người một cách đầy đủ và rõ ràngĐối với một đạo luật về buôn người, phần giải thích nội hàm khái niệm buôn người được xem là nội dung quan trọng nhất, định hướng các nội dung khác trong đạo luật. Vì vậy, định nghĩa về buôn người cần đầy đủ và rõ ràng. Tối thiểu nó cần phải bao gồm những điểm chính trong điều 3 của Nghị định thư Palermo  .
Ngoài ra theo một nguyên tắc căn bản của nhà nước pháp quyền là “người dân được làm những gì luật không cấm” các nhà lập pháp cần phải liệt kê rõ những điều bị cấm và tránh đưa ra loại “qui định quét” để ngăn ngừa tình trạng lạm dụng pháp luật.


a.    Bổ túc định nghĩa buôn người
Tương tự như định nghĩa về buôn người (Trafficking in persons) của Nghị định thư Palermo, Điều 2 của Dự luật cũng xem hành vi “Mua bán người” phải được cấu thành bởi 3 yếu tố là hành vi, thủ đoạn và mục đích. Tuy nhiên khi so sánh với Nghị định thư Palermo, CAMSA nhận thấy Điều 2 của Dự luật đã có nhiều giới hạn lớn về nội dung.
i.    Trong nhóm hành vi: Điều 2 khoản 1 của Dự luật chỉ công nhận có 2 hành vi dây chuyền, đó là hoặc . Trong khi đó, Nghị định thư Palermo có qui định rất rộng là bất cứ một hành vi nào trong số 5 hành vi đã được liệt kê – đó là tuyển mộ, chuyên chở, chuyển nhượng, chứa chấp hay tiếp nhận người -  mà được thực hiện bằng thủ đoạn cho mục đích bóc lột thì cũng bị xem là hành vi buôn người. Do đó Dự luật cần tách riêng từng hành vi để giữ cho định nghĩa có áp dụng rộng nhất.
ii.    Trong nhóm thủ đoạn: Điều 2 khoản 1 cần được bổ túc thêm bằng các từ “ép buộc, lợi dụng sự yếu thế và mua chuộc người đang có quyền đối với một người khác”.
Trong nhóm này, danh từ quét “các thủ đoạn khác” cần bị loại bỏ để tránh sự lạm dụng.
iii.    Trong nhóm mục đích: Điều 2 khoản 1 cần được bổ túc thêm bằng các từ “khai thác sự mãi dâm của người khác, khai thác nô lệ cũng như các hình thức tương tự như khai thác nô lệ, và bóc lột sức lao động” (khái niệm “bóc lột sức lao động” sẽ được chúng tôi phân tích kỹ hơn ở phần 4). Trong nhóm này CAMSA cho rằng Dự luật không nên dùng danh từ quét “mục đích vô nhân đạo khác”.  Vì nó quá mơ hồ và quá rộng nên nó cần bị loại bỏ khỏi Dự luật để tránh mọi sự lạm dụng.
Ngoài ra Dự luật cũng đưa việc “đổi lấy tiền hoặc lợi ích vật chất khác” vào trong nhóm mục đích (ghi trong các 1a, khoản 1b của Điều 2 Dự luật). CAMSA cho rằng mục đích này không phù hợp với tinh thần của một đạo luật về buôn người và do đó cần bị xoá bỏ khỏi Dự luật. Lý do là hành vi buôn người (theo định nghĩa quốc tế) chỉ có thể có mục đích là bóc lột. Đưa việc “đổi lấy tiền hoặc lợi ích vật chất khác” vào nhóm mục đích sẽ làm lẫn lộn giữa hành vi buôn người và các hành vi lường gạt khác.
ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI:
CAMSA đề nghị bổ túc Điều 2, khoản 1 của Dự luật Phòng Chống Mua Bán Người như sau:
1. Mua bán người được hiểu là một trong các hành vi sau đây:
a)  tuyển mộ, chuyên chở, chuyển nhượng, chứa chấp hay tiếp nhận người cho mục đích bóc lột mà dùng thủ đoạn dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực, bắt cóc, ép buộc, lừa gạt, lạm dụng quyền lực, lợi dụng tình trạng quẫn bách của người khác, lợi dụng sự yếu thế hay mua chuộc người đang có quyền đối với một người khác; Ít nhất các hoạt động sau đây phải được xem là bóc lột: bóc lột tình dục, khai thác sự mãi dâm của người khác, khai thác nô lệ cũng như các hình thức tương tự như khai thác nô lệ, bóc lột sức lao động, khai thác tôi đòi,  lấy các bộ phận cơ thể.
b) tuyển mộ, chuyên chở, chuyển nhượng, chứa chấp hay tiếp nhận người chưa thành niên, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất cho mục đích bóc lột; Ít nhất các hoạt động sau đây phải được xem là bóc lột: bóc lột tình dục, khai thác sự mãi dâm của người khác, khai thác nô lệ cũng như các hình thức tương tự như khai thác nô lệ, bóc lột sức lao động, khai thác tôi đòi,  lấy các bộ phận cơ thể.

b.     Cần giải thích rõ một số từ ngữ đã nêu trong định nghĩa buôn người
Những đạo luật của các quốc gia trong vùng Đông Nam Á đã dành nhiều chỗ để giải thích rõ ràng từng từ ngữ được dùng trong định nghĩa về buôn người. Đây là những thuật ngữ cần được làm rõ trong ngữ cảnh đặc biệt của luật buôn người để tránh những tranh cãi sau này về thuật ngữ pháp lý.

ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI:
Để khỏi bị vênh với luật quốc tế khi diễn giải những thuật ngữ nói trên, các nhà soạn luật Việt Nam có thể tham khảo các định nghĩa có sẵn trong tập hướng dẫn về việc “Soạn thảo Luật chống Buôn người” của Liên Hiệp Quốc (tài liệu đã dẫn vi), Công ước về Cưỡng bức Lao động   , Công ước Xóa bỏ Nạn Cưỡng bức Lao động   và các bộ luật chống buôn người trong khu vực Á Châu.

Bổ sung Điều XXX (Giải thích các thuật ngữ quan trọng):
Trong Điều 2,
-  “đe doạ” có nghĩa là: ....;
-  “ép buộc” có nghĩa là: ...;
- “lừa gạt” có nghĩa là: ...;
- “lạm dụng quyền lực” có nghĩa là: ...;
- “lợi dụng sự yếu thế” có nghĩa là: ...;
-  “mua chuộc người đang có quyền đối với một người khác” có nghĩa là: ...;
- “bóc lột” có nghĩa là: ... ; 
- “bóc lột sức lao động” có nghĩa là: ... ;
- “bóc lột tình dục” có nghĩa là: ... ;
- “khai thác mãi dâm” có nghĩa là: ... ;
- “lấy các bộ phận cơ thể” có nghĩa là: ...

c.    Cần bổ sung quy định về sự đồng ý của nạn nhân
Dự luật đã thiếu hẳn một điều khoản để bảo vệ những nạn nhân bị lường gạt ký vào các giấy tờ đồng ý việc bị bóc lột. Điều 3 khoản b của Nghị định thư Palermo qui định rõ rằng sự đồng tình của nạn nhân đối với mục đích của việc buôn người sẽ vô hiệu nếu những thủ đoạn đã được sử dụng (xin xem chú thích vii).

ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI:
CAMSA đề nghị các nhà soạn luật Việt Nam bổ túc vào Điều 2, khoản 1 của Dự luật Phòng Chống Mua Bán Người điều khoản (c) như sau:
c) Sự đồng tình của nạn nhân trong hành vi mua bán người cho mục đích bóc lột theo như qui định tại khoản a) của điều này sẽ vô hiệu khi bất cứ thủ đoạn nào được liệt kê tại khoản (a) được sử dụng.

 

 
Cần quan tâm đến hội nhập luật quốc tế và khu vực PDF Print E-mail

CAMSA - ngày 22/11/2010.

LTS: Trong hơn một năm kể từ thời điểm Việt Nam tiến hành xây dựng Đạo luật phòng chống mua bán người, CAMSA luôn dõi theo và nghiên cứu các dự thảo luật được ban hành. Với mong muốn từ đây có thể đóng góp những kinh nghiệm đã tích lũy được từ công tác phòng chống buôn bán người mà CAMSA đang thực hiện vào các nội dung cụ thể của Đạo luật phòng chống mua bán người của Việt Nam. Sau khi nghiên cứu sâu sắc các nội dung được xây dựng trong Dự thảo Luật phòng chống mua bán người lần thứ 7, CAMSA soạn thảo Bản kiến nghị các góp ý hoàn thiện Đạo luật phòng chống mua bán người. Xin gửi tới các Quý độc giả.
Tài liệu tham chiếu: Dự thảo Luật phòng chống mua bán người (lần thứ 7)

1.    Quan tâm đến việc hội nhập luật quốc tế và khu vực
Trong những năm qua hành vi buôn người đã lan tràn mạnh mẽ và trở thành một hành vi phạm pháp có tổ chức trong phạm vi quốc gia cũng như xuyên quốc gia với một tổng số thu nhập vô cùng lớn, có lẽ chỉ đứng sau hành vi buôn bán ma túy. Trong lãnh vực buôn người xuyên quốc gia việc phòng chống tệ nạn buôn người đòi hỏi phải có sự phối hợp song phương hoặc đa phương. Đó là lý do mà Liên Hiệp Quốc đã cho ra đời Công ước Chống Tội phạm có Tổ chức Xuyên Quốc gia và Nghị định thư „Phòng, Chống và Trừng phạt Hành vi Buôn người- đặc biệt đối với Phụ nữ và trẻ em“ (còn gọi tắt là Nghị định thư Palermo), mà Việt Nam đang chuẩn bị việc tham gia và phê chuẩn. Một số quốc gia trong khu vực Á Châu, thí dụ như Đài Loan (2009), Thái Lan (2008), Mã Lai (2007) , Phi Luật Tân (2003)  , cũng đã có luật chống buôn người.
CAMSA cho rằng nếu được soạn trong tinh thần hài hòa với luật quốc tế và các bộ luật của các quốc gia trong khu vực thì đạo luật chống buôn người của Việt Nam mới phát huy được hiệu quả cao nhất trong thực tế cũng như tránh được tình trạng phải bị điều chỉnh sau khi Việt Nam tham gia vào các công ước quốc tế tương ứng.
Trong tinh thần đó những góp ý chính của CAMSA đối với Dự thảo Luật Phòng, Chống Mua Bán Người của CHXHCN Việt Nam (sau đây sẽ gọi tắt là Dự luật) sẽ chủ yếu dựa trên tập hướng dẫn về việc “Soạn thảo Luật chống Buôn người” của Liên Hiệp Quốc  .


 
Góp ý Dự luật phòng chống mua bán người của Việt Nam PDF Print E-mail

CAMSA - ngày 22/11/2010.

LTS: Trong hơn một năm kể từ thời điểm Việt Nam tiến hành xây dựng Đạo luật phòng chống mua bán người, CAMSA luôn dõi theo và nghiên cứu các dự thảo luật được ban hành. Với mong muốn từ đây có thể đóng góp những kinh nghiệm đã tích lũy được từ công tác phòng chống buôn bán người mà CAMSA đang thực hiện vào các nội dung cụ thể của Đạo luật phòng chống mua bán người của Việt Nam. Sau khi nghiên cứu sâu sắc các nội dung được xây dựng trong Dự thảo Luật phòng chống mua bán người lần thứ 7, CAMSA soạn thảo Bản kiến nghị các góp ý hoàn thiện Đạo luật phòng chống mua bán người. Xin gửi tới các Quý độc giả.

Tài liệu tham chiếu: Dự thảo Luật phòng chống mua bán người (lần thứ 7)

Để tiện cho Quý độc giả theo dõi nội dung, CAMSA xin chia các phần thành các bài viết nhỏ, Quý vị có thể click vào các đường link dưới đây để xem chi tiết:

 

 


Page 2 of 2

Góp Sức

Đóng Góp Vào Qũy Hoạt Động CAMSA

Đóng Góp Qua Mạng:

 

Gởi Checks/Money Orders:
Xin viết checks hay money orders cho "BPSOS/CAMSA" và gởi về địa chỉ sau:

BPSOS
Attn: CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041
USA


Chân thành cảm ơn sự yểm trợ qúy báu của qúy mạnh thường quân!

Liên hệ tới CAMSA

Email CAMSA: camsa.quocte@gmail.com

Lượng truy cập

We have 49 guests online